Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Bosreservaatje Stokroosveld ten offer aan bouwplan

Bosreservaatje Stokroosveld ten offer aan bouwplan

Enige tijd geleden werd duidelijk dat er bouwplannen zijn voor de hoek Daal en Bergselaan en Ranonkelstraat. De buurt reageerde furieus op het plan. Tijdens een presentatie op 12 januari 2016 brachten ze de gevolgen van deze nieuw bouw al in beeld tijdens een presentatie aan de wethouder. Die was er verlegen mee en vroeg zich af of er nog meer gegevens waren tegen bouw van het appartementencomplex. Zodra het weer enigszins acceptabel was gingen Aletta de Ruiter en Adri Remeeus een kijkje in het veld nemen. Eind februari is het prachtig weer en het vogelorkest begint met stemmen. Teken dat er veel leven op deze plek actief is.
In onderstaand verslag staan de bevindingen van de natuurkwaliteit van het bosperceel op het Stokroosveld, dat bij aanleg van het appartementecomplex gekapt zou moeten worden.

Aanleiding:
Eind 2015 werden de buurtbewoners rond de kruising Daal en Bergselaan/ Ranonkelweg geconfronteerd met bouwplannen voor een groot appartementencomplex op de kruising van deze twee straten. Op deze plek is nu nog een plantsoenstrook met een aangrenzend wilgenbos dat bij het sportcomplex Stokroosveld hoort.
Op 12 januari presenteerden de bewoners hun bezwaren aan wethouder Joris Wijsmuller. Men ging er toen al vanuit dat deze groene hoek belangrijk zou zijn in de ecologische verbinding van de Haagse Beek.
Aan de AVN werd gevraagd om een specifieke inventarisatie te maken van de natuurwaarden van deze groenstrook.

Lokatie:

De coördinaten zijn:     52˚.04’.31.19” NB
                                         40˚.15’.09.60” OL
De boskavel is globaal 60 x 30 meter groot (1800 m2) en ligt afgeschermd d.m.v. sloten en een hek.

Methodiek:
Op 29 februari om 14.30 uur is er een bezoek aan de locatie gebracht. Waarnemers waren A. Remeeus (ornithiloog) en A de Ruiter (landschapsecoloog). Het broedseizoen was juist begonnen en de eerste vogelwaarnemingen konden op zicht en gehoor worden vastgesteld.
Vanuit ervaring kon de geschiktheid van het habitat voor broedvogels worden vastgesteld. Eveneens vanuit ervaring kan worden gesteld dat zulke stille bosjes tijdens het trekseizoen dienen als veilig rustgebied voor trekvogels.

Weersomstandigheden:

Zonnig, onbewolkt, matige wind (3) en 5 C0

Waarnemingen:
Het terein is beplant met wilgenbomen (Salix alba), waartussen onderbegroeiing met hulst, hedera, kornoelje en spontane ruigtevegetatie. 
Avifauna
Waargenomen broedvogels op 29 februari:
winterkoning, roodborst, halsbandparkiet, ekster, kauw, zanglijster, merel, koolmees, pimpelmees, meerkoet,  houtduif, boomkruiper.
Potentiele broedvogels die hier ook een plek vinden:
wilde eend, waterhoen, tjiftjaf,  grote bonte specht, groenling.
Stand- en trekvogels die hier tijdelijk een refuge vinden:
Blauwe reiger, wilde eend, krakeend, waterhoen, meerkoet, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, winterkoning, heggenmus, zanglijster, koperwiek, merel, roodborst, zwartkop, tjiftjaf, goudhaantje, vuurgoudhaantje, koolmees, pimpelmees, glanskop, staartmees, boomkruiper, groenling, putter, vink, spreeuw, zwarte kraai, ekster, gaai en halsbandparkiet, houtsnip, buizerd, havik, sperwer, bosuil.

Belang binnen de stedelijke context:

Den Haag is een belangrijk kruispunt van avifauna bewegingen tussen zowel noord en zuid als oost-west vice-versa. Het stedelijk gebied van Den Haag vormt daarin een behoorlijk obstakel omdat er steeds meer hoge gebouwen in de trekroute worden verrijzen.
Trekvogels gebruiken vooral de groene lange lijnen van strand en Haagse beek e.o. Het wilgenbosje op het Stokroosveld ligt in zo’n lange lijn en dient als belangrijke rustplek (refuge) voor zowel standvogels als trekvogels. Het appartencomplex Bloem en Daal is dwars op die trekroute gepland. Een hoog gebouw dat als grote barriere in de noord-zuidroute komt te staan en dus een belemmering zal vormen.

Conclusie en aanbeveling:

Omdat het terrein niet betreden kan worden, wordt het een bijzonder waardevol rustgebied voor natuur in de stad. In het geval de wilgen breukverschijnselen gaan vertonen is het aan te bevelen de bomen af te zetten en als grote knotwilgen te gaan beheren. Ruigte zo veel mogelijk in stand houden.